Opšti uslovi kupovine za fizička lica

Opšti uslovi korišćenja web prezentacije

Posetom ili kupovinom prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Kompanija Kemoimpex Group BH doo (u daljem tekstu Kemoimpex) zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Uslovi poslovanja

Web prezentacija kompanije Kemoimpex posluje u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srpskoj i BiH.

Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

Kompanija Kemoimpex se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih naših kupaca i donatora. Saglašavanjem sa opštim uslovima  korišćenja  smatra se da je kupac/korisnik u smislu  odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka upoznat sa:  identitetom kompanije Kemoimpex kao Rukovaoca i njegovim kontakt podacima; sa tim da je pravni osnov obrade obrada sa pristankom, kao i da se podaci o ličnosti koriste za potrebe kreiranja baze korisnika radi obaveštavanja korisnika o aktivnostima , beneficijama i  promocijama Rukovaoca, za potrebe pružanja odgovora na pitanja kupaca i registracije korisnika na sajtu Rukovaoca; sa tim koji se podaci korisnika o ličnosti prikupljaju; sa tim da Rukovalac  podatke o ličnosti može  elektronski i fizički skladištiti, čuvati u skladu sa ZZPL; sa pravom da može opozvati  svoj pristanak u svako doba, što podrazumeva da se nakon toga podaci o ličnosti brišu, kao i sa rokom čuvanja podataka koji rok čuvanja  važi do opoziva; sa pravima koje ima po ZZPL i načinom ostvarivanja tih prava, uključujući tu i pravo obraćanja prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini ;
 sa merama zaštite koje u odnosu na podatke o ličnosti primenjuje Rukovalac i da imajući sve gore navedeno u vidu, daje svoj pristanak da Rukovalac obrađuje odnosno prikuplja podatke o ličnosti i to samo one koji su osnovni i neophodni   za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi zaposleni u kompaniji Kemoimpex odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri, ikonice) i softver su vlasništvo kompanije Kemoimpex i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica,  pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Bosne i Hercegovine konvertibilne marke (BAM) u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju.
 Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Hvala Vam na razumevanju.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, pouzećem ili po predračunu, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja ako je plaćanje izvršeno platnim karticama, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice, odnosno povraćaj sredstava će izvršiti putem pošte ili druge kurirske službe koja je naplatila prilikom preuzimanja (pouzećem). Za uplate preko tekućeg računa, povraćaj se vrši običnim nalogom za prenos sa naznakom "povraćaj sredstava".
Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.

Komunikacija sa korisnicima

Naša komunikacija sa posetiocima sajta i kupcima se odvija putem elektronske pošte, chat-a ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Radno vreme

Online prodavnica preko web prezentacije radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, o čemu ćete biti obavešteni.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Kompanija Kemoimpex zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.

Opisi, cene i raspoloživost guma

Kemoimpex nastoji da svi opisi, cene i raspoloživost guma budu tačni, ali ne isključuje mogućnost grešaka. Naš sistem za prikupljanje podataka se oslanja na različite informacione sisteme od kojih pojedini nisu u našoj nadležnosti, već u nadležnosti naših poslovnih partnera. Zbog toga zadržavamo pravo da otkažemo narudžbenicu ukoliko je došlo do grube greške u opisu, ceni ili raspoloživosti kao posledice nepravilnosti rada nekog od informacionih sistema.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Zakon o zaštiti potrošača definiše ugovor na daljinu na sljedeći način - Ugovor o prodaji na daljinu je svaki ugovor koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga, koju organizuje trgovac putem nekog sredstva za prodaju na daljinu, a zaključuje se između trgovca i potrošača. Ovaj zakon propisuje i da se do zaključenja ugovora može koristiti jedno ili više sredstava za komunikaciju na daljinu, između ostalog i internet. Zakon o trgovini prodaju na daljinu definiše na način da je daljinska trgovina trgovina robom na malo, kao i pružanje usluga potrošačima koju trgovac organizuje upotrebom sredstava za komunikaciju između fizički udaljenih lica, a ugovor o prodaji robe na daljinu definiše kao ugovor koji se zaključuje između trgovca i potrošača putem sredstava za daljinsku komunikaciju u skladu sa zakonom o trgovini i zakonom o zaštiti potrošača.   Zakon o trgovini takođe propisuje i da je elektronska trgovina vid daljinske trgovine koji se ostvaruje na način da se roba, odnosno usluga nudi, naručuje i prodaje putem interneta.

 

Obaveštavanje potrošača

Potrošač ima pravo da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, na jasan i razumljiv način bude obavešten o sledećem:

 1.   Poslovnom imenu odnosno nazivu ili skraćenom poslovnom imenu trgovca onako kako je registrovan kod nadležnog suda,
 2.  Matičnom broju, punoj adresi trgovca na koju potrošač može uputiti prigovor, poreskom broju, brojevima telefona, faksu i e-mail adresi,
 3. Cijeni (cijena mora biti istaknuta pored prikaza ili opisa robe), svim dodatnim troškovima za potrošača i uslovima prodaje,
 4.   Glavnim osobinama i upotrebnim vrijednostima proizvoda ili usluge
 5. Uslovima plaćanja, isporuke ili izvršenja ugovora,
 6.  Podacima o garancijama i uslovima poslije prodaje kao što su servisiranje i prodaja rezervnih dijelova za vrijeme i poslije garantnog roka,
 7.  Pravu i roku za raskid ugovora,  uslovima za otkazivanje ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme ili na period duži od godinu dana,
 8.   Troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
 9. Periodu, odnosno opciji za kojui vrijedi ponuda ili cijena,
 10.  Najkraćem roku trajanja ugovora u slučaju ugovora o isporuci robe ili pružanja usluga koji se izvršava stalno ili periodično
 11. Sudskoj nadležnosti i primjeni odgovarajućeg prava u slučaju spora.

 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da raskine ugovor na daljinu bez obrazloženja i bez troškova u roku od 15 dana i to od dana kada je potrošač primio proizvod. Ukoliko potrošač želi da koristi pravo na raskid dužan je da u roku od 15 dana dostavi pismeno obavještenje trgovcu o tome.  U slučaju raskida ugovora na daljinu po kojem je potrošač primio proizvod potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda. Kada potrošač raskine ugovor na daljinu trgovac je dužan da mu bez odgađanja vrati plaćeni iznos novca, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio pismeno obavještenje potrošača o raskidu. Ugovor je raskinut kada trgovac primi obavještenje o raskidu od potrošača. Potrošač ne odgovara za štetu  koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora..Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robuIzuzeci od prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

-Ugovora o pružanju usluge, ako je pružanje usluge počelo uz izričit pristanak potrošača prije isteka roka od 15 dana za odustanak od ugovora,

- Ugovora o prodaji roba ili usluga, ako cijena proizvoda ili usluge zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može uticati,

-  Ugovoru o prodaji proizvoda izrađenog po specifikaciji potrošača ili prilagođenog ličnim potrebama potrošača ili proizvoda koji zbog svoje prirode ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,     


Zaštita potrošača u ostvarivanju prava

Ugovorna odredba obavezuje potrošača ako je izražena jednostavnim, jasnim i razumljivim jezikom i ako bi je kao takvu shvatio razuman čovek potrošačevog znanja i iskustva. Nejasne odredbe ugovora koji je zaključen između potrošača i trgovca, tumače se u korist potrošača kao ekonomski slabije ugovorne strane.

Potrošač ima pravo da podnese reklamaciju u pisanom obliku u slučaju nedostatka na proizvodu ili usluzi, pogrešno zaračunate cijene i drugih nedostataka, a trgovac je dužan da odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje reklamacije u prodajnom prostoru ili putem pošte ili putem elektronskih sredstava komunikacije i dužan je voditi knjigu reklamacija koja se drži na vidnom mjestu u objektu poslovanja.

U slučaju nedostatka na proizvodu trgovac je po zahtjevu i izboru potrošača dužan da:

a) popravi proizvod bez dodatnih troškova za potrošača, ili

b) zamijeni proizvod bez dodatnih troškova za potrošača, ili

v) izvrši povrat uplaćenog iznosa i nadoknadi troškove povrata proizvoda sa nedostatkom u roku do sedam dana od dana prihvatanja reklamacije potrošača, ili

g) snizi cijenu proizvoda, ukoliko je sniženje prihvatljivo za obje strane.

Ako je nedostatak vidljiv potrošač je dužan da svoj zahtjev dostavi trgovcu u pismenoj formi u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda. Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu obavezan je da zahtjev podnese u pismenoj formi u roku od 60 dana od dana kada je skriveni nedostatak otkriven,a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda. 

Ovi rokovi se ne odnose na proizvode sa garancijom (garantnim listom). Potrošač je dužan da dostavi račun uz svoj zahtjev.
 Ako trgovac ne osporava nedostatak dužan je da postupi po zahtjevu potrošača bez odlaganja, a ukoliko osporava dužan je pismenim putem da odgovori potrošaču u roku od 8 dana od dana kada je zaprimio zahtjev.

Trgovac treba da isporuči proizvod ili da pruži uslugu u roku od 15 dana od kada mu je potrošač poslao narudžbu. Kada trgovac ne izvrši svoju obavezu isporuke naručene robe ili usluge zbog toga što je nema ili mu nije na raspolaganju potrošač mora da bude informisan o tome i mora mu biti vraćen uplaćeni iznos najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio informaciju o nemogućnosti isporuke.

Procedura isporuke i naplate guma

Garancija prilikom kupovine za pravna lica

KemoImpex BiH koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, statistika. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.